Obchodné podmienky

Čo všetko je potrebné spĺňať?

Pokiaľ s nami chcete začať spolupracovať, je dôležité si prečítať nasledovné podmienky.

Obchodné podmienky 3Dmakers.sk

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Prevádzkovateľom internetového obchodu https://3dmakers.sk/ (e-shop) je 3D MAKERS s. r. o., so sídlom Východná 447/3, 07214 Pavlovce nad Uhom, IČO: 53664671, zapísaný v Obchodnom registri, Mestský súd Košice 1, Oddiel Sro, vložka č.51150/V. Prevádzkovateľ nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH).

Telefonický kontakt: +421 951 129 377.

Bankové spojenie (IBAN): SK15 1100 0000 0029 4810 1155

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie VOP je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej Republiky, ostatné ustanovenia ostávajú platné. Od VOP sa môžu zmluvné strany odchýliť na základe písomnej dohody.

1. Proces objednávky

1.1
Kupujúci (Klient) objednáva výrobky a služby Prevádzkovateľa prostredníctvom obchodného systému na https://3dmakers.sk/  písomnou formou alebo ústne.

1.2.
Pri objednávke musí Klient uviesť/pripojiť:

a) pre tlač vlastného modelu – nahráte model, ktorý chcete, aby bol reprodukovaný, cez náš formulár vo formáte súboru .stl .obj . Ďalej uvediete meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mail, farbu a materiál; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH; dodacia adresa, fakturačnú adresu a odošle takto vyplnený formulár kliknutím na tlačidlo Odoslať.

1.3.
Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu produktu).

1.4.
Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme Prevádzkovateľa. Najneskôr do 1 pracovného dňa skontaktuje Prevádzkovateľ Klienta, overí objednávku:

a) pre tlač vlastného modelu – informuje Klienta, či je nahratý súbor vhodný na tlač a vyhovuje technologickým parametrom zvoleného materiálu. V prípade, že je model vhodný pre tlač, Klient je informovaný o termíne dodania pričom sú znovu uvedené všetky informácie odoslané Klientom z vyplneného formuláru Vytlačiť model (názov výrobku, telefónne číslo, e-mail, meno, cena, materiál, počet kusov, dodacia adresa, fakturačná adresa). Ak súbor nespĺňa technologické parametre zvoleného materiálu alebo je poškodený v zmysle vhodnosti pre tlač, Klient je o konkrétnom probléme informovaný a je mu poskytnutá cenová ponuka dodatočných úprav zo strany Prevádzkovateľa.

2. Potvrdenie objednávky

2.1.
V nadväznosti na Informáciu sa môže Klient rozhodnúť na uzatvorení zmluvy s Prevádzkovateľom. Pre uzavretie zmluvy Klient záväzne potvrdí cenovú ponuku (uvedenú v Informácii) mailom, pričom pri potvrdení uvedie, ak nebola uvedená v predošlom kroku objednávky, dodaciu a fakturačnú adresu, spôsob doručenia a platby. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú podľa zákona č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, a je považovaná za zmluvu uzavieranú na diaľku.

 

2.2.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo neprijať potvrdenie a teda neuzavrieť zmluvu, ak z dôvodu plynutia času od poskytnutia Informácie dôjde k akejkoľvek zmene cenovej ponuky (napríklad materiálov) a za týmto účelom informuje Klienta o zmene cenovej ponuky.

2.3.
Po zaplatení (napr. pripísaní na účet) zálohy Prevádzkovateľ zabezpečí zhotovenie a dodanie produktu Klientovi. 

3. Dodacia lehota

3.1.
Dodacie lehoty sú pre rôznu náročnosť na zhotovenie/materiály odlišné. Odhadovaný termín dodávky alebo odberu produktu bude vždy oznámený Klientovi pri potvrdení objednávky.

3.2.
Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu produktu od 2 do 10  pracovných dní, v závislosti od zvoleného materiálu, od dátumu zaplatenia zálohy.

4. Cena, platobné podmienky a preprava

4.1.
Cena produktu je stanovená cenníkom Prevádzkovateľa, a závisí od materiálu, časovej náročnosti, technickej zložitosti, farby a ďalších, v cenníku uvedených skutočností.

4.2.
Klient uhrádza zálohu podľa Informácie a zvyšnú časť ceny. Platby môže vykonať bankovým prevodom. Pri zaslaní na dobierku alebo osobnom odbere zvyšnú časť ceny produktu pri preberaní dobierky alebo pri osobnom preberaní.

4.3.
Pri odovzdávaní produktu platí Klient zvyšnú časť ceny a prepravné/prípadne cenu dobierky.

4.4.
Spôsob dopravy si volí Klient sám pri potvrdení objednávky. Klient si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou;

b) cez Slovenskú poštu

4.5.
Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená Klientovi v Informácii, prípadne Prevádzkovateľ odporučí Klientovi lacnejší variant dopravy.

5. Prevzatie produktu

5.1.
Klient sa zaväzuje prevziať produkt v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

5.2.
Pri preberaní produktu je Klient povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, Klient je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať Prevádzkovateľa a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

5.3.
Klient nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v zmluve na diaľku na účet Prevádzkovateľa. Do doby prechodu vlastníckych práv z Prevádzkovateľa na Klienta, ktorý má produkt v držbe, má Klient všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt Prevádzkovateľa.

5.4.
Prevádzkovateľ je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na Klienta.

5.5.
Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na Klienta momentom prevzatia Klientom alebo jeho splnomocnencom.

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1.
Klient je oprávnený, okrem prípadov podľa 6.5 VOP, bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia produktu. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, Klienta a Prevádzkovateľa a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla Prevádzkovateľa na náklady a zodpovednosť Klienta. Náklady na vrátenie produktu znáša Klient.

6.2.
Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí Klient odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Klient súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od zmluvy podpísaná Klientom.

6.3.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

6.4.
Pri dodržaní vyššie uvedených povinností Klienta, Prevádzkovateľa prevezme produkt späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za produkt alebo za službu alebo preddavok, ktorý Klient uhradil za produkt alebo službu vráti Klientovi vopred dohodnutým spôsobom späť.

6.5.
Klient nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom Klienta pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien, ktoré Prevádzkovateľ nemôže ovplyvniť;

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Klienta alebo produktu určeného osobitne pre jedného Klienta, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (pre vylúčenie pochybností, aj v prípade odstúpenia podľa 6.1 VOP Klient nárok na vrátenie zaplatenej zálohy, ak ide o produkt podľa 6.5. c) VOP).

6.6.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

a) produkt sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať;

b) zmenila sa cena dodávateľa produktu; a

c) vystavená cena produktu bola chybná.

7. Záručná lehota

7.1.
Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov od doby prevzatia produktu. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u Prevádzkovateľa. Pri uplatnení reklamácie je Klient povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu.

7.2.
Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany Klienta alebo osoby, ktorá Klientovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním a bežným opotrebovaním.

7.3.
V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča Klientovi telefonicky oznámiť Prevádzkovateľovi, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa Klient dohodne s Prevádzkovateľom na ďalšom postupe pri vybavovaní reklamácie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1.
Prevádzkovateľ má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať Klienta k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude Klient kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

8.2.
Klient prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito VOP a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

8.3.
Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, Prevádzkovateľ nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

8.4.
Tieto VOP boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi Prevádzkovateľom a Klientom. V prípade, ak sa preukážu príslušným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto VOP ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

8.5.
Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákonov o ochrane spotrebiteľa, zostávajú týmito VOP nedotknuté.

8.6.
Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

8.7.
Prevádzkovateľ a Klient sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

8.8.
Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné zverejnením dňa 25.3.2021.

Snažíme sa o sprístupnenie 3D tlače a iných nových technológií výroby a prototypovania pre firmy a šírokú verejnosť, poskytnutie moderných a flexibilných nástrojov. Podporovať inovácie rôznych predmetov, projektov, nápadov a rôznych iných foriem zajtrajška!